Obowiązki policji

Drukuj

Instytucją, do której zadań i obowiązków należy poszukiwanie osób zaginionych, jest policja. Dlatego tak ważne jest, aby – w przypadku zaginięcia osoby – jak najszybciej zgłosić to w najbliższej komendzie policji.

Stosownie do zarządzenia nr 352 Komendanta Głównego Policji policjant, do którego zwracamy się w sprawie zaginięcia, zobowiązany jest do przyjęcia zgłoszenia zaginięcia i – na żądanie osoby zgłaszającej, do wydania jej zaświadczenia o przyjęciu takiego zgłoszenia.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem policja dzieli zaginionych na dwie kategorie:

Pierwsza kategoria

Pierwsza obejmuje osoby, które opuściły nagle ostatnie miejsce pobytu, a okoliczności uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności lub uzasadniają podejrzenie zagrożenia dla jej życia, zdrowia lub wolności, a w szczególności:

Druga kategoria

Druga kategoria obejmuje osoby zaginione, które opuściły ostatnie miejsce pobytu w okolicznościach nie uzasadniających niezwłocznej potrzeby zapewnienia ochrony jej życia, zdrowia lub wolności, albo udzielenia pomocy, a szczególnie, gdy:

W zależności od przyporządkowania do danej kategorii policja będzie podejmować różne czynności.

W przypadku zakwalifikowania osoby do kategorii pierwszej policja powinna niezwłocznie podjąć czynności poszukiwawcze zmierzające do odnalezienia osoby oraz:

W stosunku natomiast do osób zaginionych, zakwalifikowanych do kategorii drugiej policja dokonuje zazwyczaj rejestracji informacji o zaginięciu oraz danych osoby zaginionej w policyjnej ewidencji wraz z jej fotografią Zarządzenie mówi także, że w dyżurny jednostki policji zarządza i nadzoruje niezbędne czynności poszukiwawcze w zmierzające do odnalezienia osoby. Takie, która uzna za stosowne w zależności od sytuacji.

Z doświadczeń ITAKI wynika, że policja, rozpoczynając poszukiwania przeprowadza szereg czynności operacyjno-rozpoznawczych (rozmowy ze znajomymi zaginionego, rodziną, rozeznanie miejsca ostatniego pobytu zaginionego). Mają one na celu ustalenie obecnego miejsca pobytu zaginionego. W ramach tychże działań możliwa jest też współpraca z operatorami telefonii komórkowych aby namierzyć telefon osoby zaginionej i podać listę połączeń wykonywanych z tego telefonu (billingi). Policjanci w niektórych sytuacjach mogą również próbować ustalić miejsce pobytu zaginionego jeśli korzysta on z jakiegoś komputera (poprzez tzw. numer IP).

Każdy sygnał dotyczący miejsca przebywania osoby zaginionej jest zazwyczaj poważnie traktowany przez policję i sprawdzany, dlatego tez istotne jest to, aby każda informacja o losie osoby zaginionej trafiała do policji.

ITAKA ściśle współpracuje w zakresie poszukiwań osób zaginionych z Komendą Stołeczną Policji w Warszawie, z którą podpisano umowę o współpracy, w najbliższym czasie podobna będzie zawarta z Komendą Główną Policji.