Ostatnie wiadomości:
Na czym polega detoks od leków? - sobota, 05 grudnia 2020 01:10
Jak stworzyć wymarzoną łazienkę? - wtorek, 08 września 2020 17:31
Stoły chłodnicze – urządzenia dwu funkcyjne - środa, 24 czerwca 2020 06:08
Ugotuj pyszny bigos domowym sposobem - środa, 17 czerwca 2020 20:33
Ugotuj pyszny bigos domowym sposobem - środa, 17 czerwca 2020 20:33
Jak się nie nudzić w domu? - poniedziałek, 18 maja 2020 12:47
Dochodzenie roszczenia za opóźniony lot - czwartek, 16 kwietnia 2020 15:07
Remont mieszkania nie musi być straszny! - poniedziałek, 02 marca 2020 13:32
  • Załóż swoje konto!
Porady

Ile może dorobić emeryt lub rencista

Email Drukuj PDF
Emeryt lub rencista ma obowiązek powiadomić organ rentowy o wykonywaniu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz o wysokości przewidywanego przychodu. Od grudnia obowiązują zmienione, wyższe kwoty przychodów, od których zależy obniżenie lub zawieszenie świadczeń dla dorabiających emerytów lub rencistów.


Poprawiony ( poniedziałek, 11 stycznia 2010 11:00 )
 

Skarga na komornika

Email Drukuj PDF
W jakiej formie składa się skargę na czynności komornika i jakie elementy powinna ona zawierać?Poprawiony ( poniedziałek, 25 kwietnia 2011 11:04 )
 

Jakie ulgi w podatku dochodowym obowiązują w 2010 r.?

Email Drukuj PDF
W 2010 r. podatek dochodowy będzie można zmniejszyć o wydatki na utrzymanie dzieci, internet, oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, rehabilitację czy darowizny. 

Dodatkowe urlopy macierzyńskie w 2010 roku

Email Drukuj PDF

Od 1 stycznia ubezpieczone kobiety, które urodziły dziecko lub które przyjęły je na wychowanie, będą miały możliwość opiekowania się nim dłużej niż dotychczas.

 

W życie wchodzą bowiem przepisy wprowadzające dodatkowe urlopy macierzyńskie i dodatkowe urlopy na warunkach urlopu macierzyńskiego. Wprowadzono je ustawą z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 237 poz. 1654).

Decyzja należy do pracodawcy

Istotą dodatkowych urlopów jest to, że pracownica po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego przysługującego jej z tytułu urodzenia dziecka lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługującego z tytułu przyjęcia na wychowanie dziecka będzie mogła, ale nie będzie musiała korzystać z urlopu dodatkowego.

Będzie mogła zdecydować, czy chce dłużej opiekować się dzieckiem, czy chce wrócić do pracy.
Pracodawca będzie zobowiązany jej wybór respektować. Pracownica korzystająca z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego ma prawo za okres tych urlopów do zasiłku macierzyńskiego.

Nowe przepisy będą także miały odpowiednie zastosowanie do ubezpieczonych nie będących pracownicami, podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

Jak długo trwa urlop macierzyński?

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Od 1 stycznia 2010 r. zasiłek macierzyński przysługuje także przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także urlopu ojcowskiego.

Gdy urodzisz dziecko

Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, tj. przez okres:

> 20 tygodni (140 dni) w przypadku urodzenia jednego dziecka w trakcie jednego porodu,
> 31 tygodni (217 dni) w przypadku urodzenia dwojga dzieci w trakcie jednego porodu,
> 33 tygodni (231 dni) w przypadku urodzenia trojga dzieci w trakcie jednego porodu,
> 35 tygodni (245 dni) w przypadku urodzenia czworga dzieci w trakcie jednego porodu,
> 37 tygodni (259 dni) w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci w trakcie jednego porodu.

Gdy przyjmiesz na wychowanie

Zasiłek macierzyński z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie przysługuje przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Dotyczy to ubezpieczonej lub ubezpieczonego, którzy przyjmują dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego w wieku do 10. roku życia, na wychowanie w celu jego przysposobienia.

Jeśli wystąpią oni z wnioskiem do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia albo przyjmują takie dziecko w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej nie spokrewnionej z dzieckiem), to nabywają prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres uzależniony do liczby dzieci przyjętych na wychowanie równocześnie, tj. przez okres:

> 20 tygodni (140 dni) w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
> 31 tygodni (217 dni) w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
> 33 tygodni (231 dni) w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
> 35 tygodni (245 dni) w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
> 37 tygodni (259 dni) w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.

Nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7. albo odpowiednio 10. roku życia.
Zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego, przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia okresu.

Zatem w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie zasiłek macierzyński przysługuje nie dłużej niż do dnia poprzedzającego siódme lub odpowiednio dziesiąte urodziny dziecka.
Minimalny okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie wynosi 9 tygodni (63 dni).

Ważne


Wymiar tego urlopu będzie ulegał wydłużeniu w latach następnych, co dwa lata, od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. będzie to okres:

> do 4 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka albo
> do 6 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka.

Docelowy jego wymiar jest przewidziany od 1 stycznia 2014 r. - będzie to odpowiednio okres do 6 tygodni lub do 8 tygodni.

google_ad_client = "pub-1103949568481822"; /* 336x280, utworzono 09-05-29 */ google_ad_slot = "3019608858"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;

 Zasiłek za dodatkowy urlop

Zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego - dla ubezpieczonych będących pracownikami

Od 1 stycznia 2010 r. pracownica, która urodziła dziecko, będzie miała prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego przez okres:
> do 2 tygodni, jeśli urodziła jedno dziecko
> do 3 tygodni, jeśli w trakcie jednego porodu urodziła więcej niż jedno dziecko.

Zasiłek macierzyński za okres określony w Kodeksie pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje od 1 stycznia także w przypadku, gdy urlop macierzyński lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i zasiłek macierzyński przysługują do 31 grudnia 2009 r.

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i zasiłek macierzyński przysługują przez wyżej podany okres, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7. lub odpowiednio 10. roku życia.
W przypadku, gdy w okresie udzielonego dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dziecko ukończy 7. lub odpowiednio 10. rok życia, dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i zasiłek macierzyński przysługują nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. lub odpowiednio 10. roku życia.

Jak się o niego starać?


Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, dodatkowy urlop macierzyński oraz dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo odpowiednio urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Dodatkowego urlopu pracodawca udziela na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.
W przypadku, gdy pracodawca udzieli urlopu dodatkowego, także w przypadku niezachowania przez pracownicę siedmiodniowego terminu na złożenie wniosku o taki urlop, pracownicy za okres udzielonego urlopu dodatkowego przysługuje zasiłek macierzyński.

Praca w czasie dodatkowego urlopu

Pracownica korzystająca z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu.

Podjęcie pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego następuje na pisemny wniosek pracownicy, złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy.

We wniosku pracownica wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu z wykonywaniem pracy. Pracodawca jest zobowiązany ten wniosek uwzględnić.
W przypadku, gdy pracownica będzie łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu, wysokość zasiłku macierzyńskiego ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownica wykonuje pracę w czasie korzystania z dodatkowego urlopu.

Zasada ta dotyczy wyłącznie pracowników i nie ma zastosowania do ubezpieczonych nie będących pracownikami.

W przypadku, gdy pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, łącząca korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy, przedłoży zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA o niezdolności do pracy z powodu choroby lub sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, nabędzie prawo odpowiednio do wynagrodzenia za okres choroby, zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego.

Ważne

Praca może być jednak wykonywana w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

Tekst powstał we współpracy z rzecznikiem prasowym ZUS w Opolu.
za:.nto.pl/Edyta Hanszke/Od 2010 roku wchodzą przepisy wprowadzające dodatkowe urlopy macierzyńskie

google_ad_client = "pub-1103949568481822"; /* 336x280, utworzono 09-05-29 */ google_ad_slot = "3019608858"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;

Poprawiony ( wtorek, 28 sierpnia 2018 08:45 )
 

Symbole Bożego Narodzenia

Email Drukuj PDF
Co roku ubierasz choinkę, łamiesz się opłatkiem, a o północy idziesz na pasterkę. Zobacz, skąd wzięły się te świąteczne zwyczaje
 

Jak pożyczać, to z głową!

Email Drukuj PDF
Czasem nie wystarcza pieniędzy, by zorganizować święta tak, jakbyśmy chcieli. W takiej sytuacji ratunkiem może okazać się szybki kredyt. Zanim jednak udasz się po pożyczkę, sprawdź, jak zapożyczać się, żeby nie wpaść w pułapkę.
Poprawiony ( czwartek, 15 lipca 2010 21:44 )
 

Strona 6 z 12

Przegląd prasy

Klikając pomagasz
Klikając pomagasz By pomóc potrzebującym, wystarczy jedno kliknięcie myszką.   Klikając w bannery na stronach poniżej pomagasz kupić jedzenie potrzebującym, ułatwiasz rehabilitację...

Artykuły

Na czym polega detoks od leków?
Na czym polega detoks od... Odpowiednio przeprowadzony detoks odgrywa kluczową rolę w procesie odtruwania organizmu. W związku z tym stosuje się go nie tylko w przypadku narkotyków oraz alkoholu, ale również u...

Porady

Za sanatorium się płaci
Za sanatorium się płaci Nigdy w życiu nie byłam w sanatorium, ale teraz chciałabym się wybrać. Czy to prawda, że muszę płacić za zakwaterowanie i wyżywienie

Reklama

Partnerzy

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości