Jakie prawa ma pacjent?

Drukuj

prawa pacjentaKażdy pacjent ma prawo do poufności, zachowania w tajemnicy informacji o naszym stanie zdrowia, rozpoznaniu, rokowaniu, badaniach i wynikach. Bez uzyskania naszej zgody nie wolno informować nikogo o naszym stanie zdrowia.

 

Prawa Pacjenta są integralną częścią szeroko rozumianych praw człowieka. Prawem pacjenta jest uprawnienie przysługujące w równym stopniu każdemu człowiekowi z tytułu korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

Prawa pacjenta to zestaw praw, które przysługują pacjentom w związku z procesem leczenia, terapią, której są poddani, np. prawo do informacji o stanie zdrowia, prawo do wglądu w dokumentację medyczną.

Jako pacjenci posiadamy prawo do poszanowania naszej intymności i godności. Mamy prawo do obecności bliskiej osoby w czasie leczenia.

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne lub w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lekarz może nam odmówić obecności osoby bliskiej. Musi to zostać odnotowane w dokumentacji medycznej.

Obecność innych osób przy badaniu, np. studentów medycyny, wymaga naszej zgody.

Jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego opiekuna oraz lekarza.

Mamy prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej naszego stanu zdrowia i sposobów leczenia.

W czasie pobytu w szpitalu mamy prawo do bezpłatnego przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Możemy wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na nasze prawa lub obowiązki. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej, działającej przy Rzeczniku
Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia.

Przebywając w szpitalu mamy prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Możemy też odmówić takiego kontaktu.

Mamy prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej np. w ciąży, w czasie porodu i połogu. Jeżeli szpital czy poradnia ponosi koszty realizacji powyższych praw, może nas nimi obciążyć.

Gdy stan naszego zdrowia się pogorszy lub życie jest zagrożone mamy prawo do spotkania z duchownym naszego wyznania.

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej stwierdza, że w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta, takich jak:
• prawa dostępu do dokumentacji medycznej,
• prawa do ochrony danych,
• prawa do świadczeń zdrowotnych,
• do informacji,
• do wyrażania zgody na interwencje medyczną
• do godności

sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

W przypadku naruszenia praw pacjenta, pacjentowi przysługuje skarga na świadczeniodawcę, składana do:
1. Kierownika zakładu opieki zdrowotnej, złożona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). W tym trybie skarga podlega rozpatrzeniu;
2. Okręgowej Izby Lekarskiej - jeśli naruszenie jest spowodowane działalnością lekarza. Postępowanie w przedmiocie złożenia skargi odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich i wydanym na jej podstawie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 1990 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy (Dz.U. z 1990 r. Nr 69, poz. 406);
3. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - jeśli naruszenie jest spowodowane działalnością pielęgniarki lub położnej. Postępowanie w przedmiocie złożenia skargi odbywa się zgodnie przepisami ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 1991 r. Nr 41, poz. 178 z późn. zm.) oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 9, poz. 45);
4. Biura Praw Pacjenta, działającego przy Ministrze Zdrowia.

Ubezpieczonemu, którego prawa zostały naruszone przez świadczeniodawcę, z którym NFZ podpisał umowę przysługuje ponadto skarga do:
5. Rzecznika Praw Pacjenta NFZ (w centrali NFZ) lub rzecznika praw pacjenta działającego przy danym oddziale NFZ