Wszystko o rencie socjalnej

Drukuj

Renta socjalna to świadczenie dla osób, którym nie przysługuje ani emerytura, ani renta z tytułu niezdolności do pracy.
Rentę socjalną może otrzymać osoba pełnoletnia, która jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:Najczęściej chodzi tu o naruszenie sprawności organizmu, które pojawiło się w okresie dzieciństwa lub młodości i - co równie ważne - które spowodowało, iż dana osoba jest całkowicie niezdolna do pracy po osiągnięciu pełnoletności lub po zakończeniu nauki. Chodzi o to, że skutki naruszenia sprawności organizmu mogą się ujawnić dopiero po wielu latach, ale przed ukończeniem 18. roku życia albo w okresie nauki w szkole lub szkole wyższej, nie później niż przed ukończeniem 25. roku życia.

reklama
Złóż wniosek

Wniosek o rentę socjalną składasz w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały (w przypadku cudzoziemca lub uchodźcy - miejsce zamieszkania w Polsce). Wniosek może również złożyć w twoim imieniu przedstawiciel ustawowy, tj. opiekun prawny, kurator lub inna osoba, np. pracownik socjalny, pod warunkiem, że ma twoją zgodę.

Do wniosku o rentę socjalną powinieneś dołączyć wymagane dokumenty, które umożliwią ustalenie prawa do tego świadczenia, m.in.:Decyduje orzecznik

Jeśli starasz się o rentę socjalną, zostaniesz skierowany przez oddział ZUS na badania przeprowadzane przez lekarza orzecznika ZUS (czasami także lekarza konsultanta lub psychologa). Możesz być skierowany też na badania dodatkowe lub na obserwację szpitalną. Na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji oraz po przeprowadzeniu badania lekarz orzecznik wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy.

Kiedy ZUS nie przyzna renty

Renta socjalna nie przysługuje, jeśli:Ile możesz dostać

Renta socjalna jest przyznawana w stałej wysokości i wynosi ona 84 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Najniższa renta socjalna to - 567,08 zł. Renta jest waloryzowana na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy emerytalnej.

Kiedy zawieszą świadczenie

ZUS zawiesi ci prawo do renty socjalnej, gdy twoje dochody przekroczą 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS dla celów emerytalnych (od 1 września do 30 listopada 2009 r. - 924,50 zł).

Gdy przysługuje ci rodzinna i socjalna

Jeśli starasz się o rentę socjalną, a jednocześnie masz prawo do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (od 1 marca 2009 r. - 1350,20 zł), przysługuje ci prawo do obu tych świadczeń. Jednak gdy łączna wysokość renty rodzinnej i renty socjalnej przekracza 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna zostanie obniżona. Wysokość obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (67,51 zł).

Czym różni się rewaloryzacja od waloryzacji


Rewaloryzacja - czyli odnowienie - jest to w systemie emerytalnym przeliczenie całego lub części portfela świadczeń według nowych jednolitych zasad. Ostatnio z całkowitą rewaloryzacją mieliśmy do czynienia w 1991 roku. Natomiast waloryzacja emerytur i rent to nic innego jak urealnienie wysokości świadczeń, czyli zachowanie ich dotychczasowej siły nabywczej. Waloryzacja przeprowadzana jest od 1 marca każdego roku.

* Autor: Danuta Rawicka
* Autorzy zdjęć: CORBIS
* Źródło: Super Express