Kiedy dług się przedawnia

Drukuj

Większość długów przedawnia się po 3 lub 10 latach. Są jednak przepisy, które wyznaczają inne terminy. Wszystko zależy od tego, komu jesteśmy winni pieniądze
Po jakim czasie przedawni się twój dług

- zobowiązania z umowy kredytu czy pożyczki - 3 lata, licząc od dnia, w którym miałeś obowiązek spłacić kredyt czy pożyczkę;

- debet na koncie - 2 lata. Dotyczy wszelkich roszczeń wynikających z umowy rachunku bankowego (z wyjątkiem roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych). Termin przedawnienia biegnie od daty określonej w umowie, w której należało spłacić debet, data zawarcia umowy nie ma znaczenia;

- zadłużenie na karcie kredytowej - 3 lata;

- usługi telekomunikacyjne - 2 lata;

- zobowiązania podatkowe - termin przedawnienia zależy od tego, w jaki sposób zobowiązanie to powstało;

- 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - w przypadku zobowiązań powstających z mocy prawa (np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych), - 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy - w przypadku zobowiązań powstających na skutek doręczenia ci decyzji ustalającej wysokość podatku przez urząd skarbowy (np. podatek od nieruchomości)

- roszczenia z umowy ubezpieczeniowej - 3 lata;

- długi spadkowe - wierzyciel ma prawo żądać od spadkobierców zapłaty wszelkich należności, nawet jeśli nie wiedzieli oni o zaciągniętych przez spadkodawcę kredytach czy pożyczkach. Spadkobiercy odpowiadają za jego długi (wraz z odsetkami; wyjątek - gdy odrzucili spadek). Jeżeli jednak wierzyciel nie podejmuje żadnych kroków wobec dłużnika w celu wyegzekwowania długu, to roszczenie może się przedawnić (np. gdy od umowy zawarcia kredytu przez spadkodawcę upłynęło 10 lat, a bank nie podjął przeciwko niemu żadnych kroków, żeby wyegzekwować dług (w szczególności na drodze sądowej);

- roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczenie sądu polubownego, a także stwierdzona ugoda zawarta przed sądem lub sądem polubownym albo przed mediatorem i zatwierdzone przez sąd - 10 lat;

- należności wobec ZUS z tytułu składek - 10 lat;

- roszczenia o świadczenia alimentacyjne - 3 lata;

- roszczenia z umowy sprzedaży - 2 lata;

- zadłużenie z tytułu czynszu - 3 lata;

- roszczenia z umowy o pracę - 3 lata od dnia, w którym pracodawca powinien ci zapłacić;

- roszczenia z umowy o dzieło - 2 lata od dnia oddania dzieła.

Po upływie terminu przedawnienia dług nie może być przymusowo wyegzekwowany. Jeżeli w takiej sytuacji wierzyciel wniesie do sądu powództwo, w którym domagać się będzie spłaty długu, możesz powołać się na zarzut przedawnienia i sąd oddali pozew. Nie zrobi tego jednak automatycznie, sam musisz zgłosić zarzut przedawnienia. To ważne, bo jeśli spłacisz dług, a potem okaże się, że nie musiałeś tego robić, bo nastąpiło przedawnienie, nie możesz żądać zwrotu pieniędzy.

* Autor: Danuta Rawicka
* Źródło: Super Express